Medische verklaringen

Patiënten vragen vaak om een verklaring van de dokter, bijvoorbeeld voor school, het reisbureau of een woningbouwvereniging.

Uw huisarts mag echter geen verklaringen afgeven voor zijn of haar eigen patiënt(e).

De Nederlandse richtlijnen hoe om te gaan met medische gegevens geven aan dat de patiënt(e) zelf de informatie kan geven aan de betreffende instantie. Neemt deze hier geen genoegen mee, dan moet de instantie zelf een onafhankelijke arts inschakelen.

Dit is een landelijk geldende gedragsregel van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunde (KNMG, de beroepsorganisatie van artsen in Nederland).

Volgens de “Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens”, uitgegeven door de KNMG, is de behandelend arts niet de aangewezen persoon om schriftelijk of mondeling geneeskundige verklaringen af te geven omtrent gezondheid, ziekte, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid, toewijzing van voorzieningen, reisannuleringen enz. van zijn/haar patiënt. Ook verklaringen over spreekuurbezoek en informaties over persoonlijke eigenschappen of omstandigheden van de patiënt mogen in dit kader evenmin door de behandelend arts worden verstrekt. Voor zover de instelling, welke een verklaring nodig acht, geen genoegen kan nemen met een verklaring van de patiënt zelf, dient zij hiervoor, ter wille van de voor alle betrokkenen noodzakelijk geachte objectiviteit, een onafhankelijk arts aan te wijzen.

De behandelend arts kent meestal niet de criteria welke moeten worden gehanteerd om tot een juiste afweging te komen, die nodig is om het doel waarvoor de geneeskundige verklaring wordt gevraagd, te kunnen beoordelen. Bovendien mag van de behandelend arts, die een bijzondere vertrouwensrelatie met zijn patiënt heeft, niet worden gevraagd dat hij van zijn oordeel in een geneeskundige verklaring blijk geeft, omdat het de vertrouwensrelatie zou kunnen schaden, indien het oordeel niet gunstig voor de aanspraken van de patiënt/cliënt zou zijn.

Dit is samengevat in bovenstaande verklaring. Deze kan u hier uitprinten en zonodig overhandigen aan de aanvrager van de verklaring.